czwartek, 28 października 2021

Tożsamość - powołani do życia w świetle Słowa

 

Kochani, na pierwszym spotkaniu ze Słowem rozważaliśmy prawdę o naszej tożsamości, o tym, że zostaliśmy usynowieni przez Boga w Jezusie Chrystusie oraz o tym, jakie są następstwa  urzeczywistnienia tej prawdy w naszym życiu. Dzisiaj przyjrzymy się innemu atrybutowi naszej tożsamości, jakim jest życie w światłości. Jesteśmy powołani do tego, aby upodabniać się do naszego Ojca, który przez świętego Jana jest nazwany Światłością:   

1J 1

Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego
i którą wam głosimy, jest taka:
Bóg jest światłością,
a nie ma w Nim żadnej ciemności.

 

Psalm 36 mówi:

Ps 36

10 Albowiem w Tobie jest źródło życia
i w Twej światłości oglądamy światłość

 

Słówko greckie – to fos – jest użyte w Biblii na oznaczenie: światła, blasku, czegoś, co daje światło, co świeci w człowieku, ogniska, słońca, rodzaju lampy, promieniowania Boskości, obecności Boga, sfery istnienia Boga, światłości duchowej, w której żyją zbawieni w Chrystusie, mądrości udzielanej przez Boga, niosących nadprzyrodzoną światłość innym, wypełnionych duchowym światłem. 

 

Ciemność – to skotija Biblia używa na określenie ciemności, mroku, ciemności umysłu, ducha, niewiedzy etycznej lub religijnej.

 

W Jezusie Chrystusie życie w świetle stało się dla nas dostępne:

Kol 1

12 Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. 13 On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, 14 w którym mamy odkupienie - odpuszczenie grzechów.

Ef 5

8 Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości! 9 Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda. 10 Badajcie, co jest miłe Panu. 11 I nie miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemności, a raczej piętnując, nawracajcie [tamtych]! 12 O tym bowiem, co u nich się dzieje po kryjomu, wstyd nawet mówić. 13 Natomiast wszystkie te rzeczy piętnowane stają się jawne dzięki światłu, bo wszystko, co staje się jawne, jest światłem. 14 Dlatego się mówi:
Zbudź się, o śpiący,
i powstań z martwych,
a zajaśnieje ci Chrystus

 

Chodzenie w światłości, inaczej mówiąc życie w Obecności Bożej, jest darmową łaską Bożą dostępną dla nas dzięki krwi Jezusa. Do jej przyjęcia zachęca nas Słowo Boże:

1J 1

Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego
i którą wam głosimy, jest taka:
Bóg jest światłością,
a nie ma w Nim żadnej ciemności.
Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo,
a chodzimy w ciemności, kłamiemy
i nie postępujemy zgodnie z prawdą.
Jeżeli zaś chodzimy w światłości,
tak jak On sam trwa w światłości,
wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo,
a krew Jezusa, Syna Jego,
oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.

 

Może czasami wydaje się nam, że na świecie istnieje przeogromna ciemność. Może dopada nas jakieś przygnębienie gdy słyszymy w mediach o dziełach ciemności. Przypomnijmy sobie fragment z Księgi Wyjścia: 

Wj 10, 21-23

21 I rzekł Pan do Mojżesza: «Wyciągnij rękę ku niebu, a nastanie ciemność w ziemi egipskiej tak gęsta, że można będzie dotknąć ciemności». 22 Wyciągnął Mojżesz rękę do nieba i nastała ciemność gęsta w całej ziemi egipskiej przez trzy dni. 23 Jeden drugiego nie widział i nikt nie mógł wstać z miejsca swego przez trzy dni. Ale Izraelici wszyscy mieli światło w swoich mieszkaniach.

 

Dobra nowina jest taka, że możemy mieć w sobie światło. Światło, które ma moc oświecać nasze kroki, wskazywać kierunek drogi, jak mówi Psalm 119:

Ps 119, 105

Twoje słowo jest lampą dla moich kroków i światłem na mojej ścieżce

 

Psalmy dużo mówią o zwyciężaniu trudności w świetle Bożej Obecności:

Ps 27

Dawidowy.
Pan światłem i zbawieniem moim:
kogóż mam się lękać?

Ps 37

i sprawi, że twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło,
a słuszność twoja - jak południe.

Ps 43

Ześlij światłość swoją i wierność swoją:
niech one mnie wiodą
i niech mnie przywiodą na Twoją świętą górę
i do Twych przybytków!

Ps 44

Bo nie zdobyli kraju swoim mieczem
ani ich nie ocaliło własne ramię,
lecz prawica i ramię Twoje,
światło Twego oblicza, boś ich umiłował.

Ps 56

14 bo ocaliłeś moje życie od śmierci
i moje nogi od upadku
abym chodził przed Bogiem
światłości życia.

 

Dzięki Jezusowi życie Boże w nas, życie w światłości skłania ciemność do ustąpienia:

1J 2

A jednak piszę wam o nowym przykazaniu,
które prawdziwe jest w Nim i w nas,
ponieważ ciemności ustępują,
a świeci już prawdziwa światłość.
Kto twierdzi, że żyje w światłości,
a nienawidzi brata swego,
dotąd jeszcze jest w ciemności.
10 Kto miłuje swego brata,
ten trwa w światłości
i nie może się potknąć.
11 Kto zaś swojego brata nienawidzi,
żyje w ciemności
i działa w ciemności,
i nie wie, dokąd dąży,
ponieważ ciemności dotknęły ślepotą jego oczy.

 

Jesteśmy zachęceni przez Słowo, aby ukazywać Bożą Obecność, Boże światło całemu światu:

Mt 5

 15 Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. 16 Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

 

W jaki sposób możemy doświadczyć tej prawdy w naszym życiu?

Poprzez przyjęcie daru zbawienia w Jezusie:

Ew św. Jana 1

W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi,
światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga -
Jan mu było na imię.
Przyszedł on na świadectwo,
aby zaświadczyć o światłości,
by wszyscy uwierzyli przez niego.
Nie był on światłością,
lecz [posłanym], aby zaświadczyć o światłości.
Była światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi.

 

Bądźmy otwarci  na przyjęcie słowa, które za chwilę będzie do nas skierowane i pozwólmy na to, aby ono oświecało nasze kroki na drodze naszego życia.

 

 

 

 

Zadanie

Znajdę w Nowym Testamencie fragmenty wyjaśniające przez analogię życia w świetle życie nowonarodzonego chrześcijanina.

 

Opracowała: Urszula Grządziel