wtorek, 15 lutego 2022

Tożsamość - na podstawie Ef 3

 

Ef 3

„Z tego powodu ja, Paweł, więzień Chrystusa Jezusa ze względu na was, pogan – chyba słyszeliście o zrządzeniu łaski Bożej, danej mi dla was, że udzielone mi zostało w objawieniu poznanie tajemnicy, jak o tym wcześniej krótko napisałem, dzięki czemu mogliście, czytając, poznać moje uświadomienie w zakresie tajemnicy Chrystusa, która w poprzednich pokoleniach nie była synom ludzkim dana do poznania, tak jak objawiona została teraz przez Ducha Jego świętym apostołom i prorokom, że mianowicie poganie są współdziedzicami  i współczłonkami jednego Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie dzięki ewangelii, której właśnie ja stałem się sługą za sprawą daru łaski Boga, danej mi przez działanie Jego mocy.

Mnie, najmniejszemu z wszystkich świętych, ta właśnie łaska została dana, abym poganom zaniósł radosną nowinę o niewyczerpanym bogactwie Chrystusa i odsłonił wszystkim, jaki jest plan owej tajemnicy, krytej od wieków w Bogu, Stwórcy wszystkiego, żeby teraz ta wieloraka mądrość Boga dana została za pośrednictwem Kościoła do poznania zwierzchnościom i władzom na niebiosach zgodnie z odwiecznym planem, który związał z Chrystusem Jezusem, naszym Panem.

 W Nim mamy śmiały dostęp dzięki ufności nabytej przez wiarę w Niego. Dlatego, proszę, nie martwcie się moimi udrękami, znoszonymi dla was. One są waszą chlubą!

Z tego powodu zginam swoje kolana przed Ojcem, od którego każdy ród w niebie i na ziemi otrzymuje imię, aby według skarbów swojej chwały dał wam przez swojego Ducha umocnienie w zakresie tego wewnątrz człowieka, tak, by Chrystus zamieszkał w waszych sercach dzięki wierze, abyście zakorzenieni  i utrwaleni w miłości byli zdolni pojąć wraz z wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość, a także poznać wyższą od wiedzy miłość Chrystusa, tak byście doszli do całej pełni Boga.

Temu, który według mocy działające w nas może w każdej sprawie uczynić nieskończenie więcej niż my potrafimy poprosić lub pomyśleć, niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie przez wszystkie pokolenia wszystkich wieków. Amen.”

 

 Z tego powodu ja, Paweł, więzień Chrystusa Jezusa ze względu na was, pogan

Widzimy tutaj bardzo emocjonalny apel Pawła on nazywa siebie więźniem Chrystusa Jezusa. Kiedy  popatrzymy na Dzieje Apostolskie znajdziemy fragment, kiedy Jezus mówi do Ananiasza o Pawle:

Dz 9, 15 «Idź - odpowiedział mu Pan - bo wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów, i do synów Izraela. 16 I pokażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia». Trochę dalej w tym samym rozdziale: Ef 3,Mnie, zgoła najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska: ogłosić poganom jako Dobrą Nowinę niezgłębione bogactwo Chrystusa. Paweł akcentuje swoje powołanie, którym jest urzeczywistnienie wielonarodowego charakteru Kościoła.

chyba słyszeliście o zrządzeniu łaski Bożej

(dosł. - o tym, że Bóg powierzył zarządzanie [ekonomię] łaską) „Rządca” był administratorem domu, często niewolnikiem lub wyzwoleńcem, który pełnił odpowiedzialną funkcję i cieszył się prestiżem w bogatych domach. 

udzielone mi zostało w objawieniu poznanie tajemnicy

μυστήριονpojęcie „misterion” Paweł odnosi do szczególnego planu Boga wobec historii. Plan ten jest przedstawiony w Piśmie.

która w poprzednich pokoleniach nie była synom ludzkim dana do poznania, tak jak objawiona została teraz przez Ducha Jego świętym apostołom i prorokom

Większość wyznawców judaizmu wierzyła, że profetyzm ustał wraz ze śmiercią ostatnich proroków. Paweł podkreśla, że jesteśmy w stanie pod wpływem Ducha rozpoznać tę tajemnicę, tajemnice Chrystusa objawioną w Piśmie.

poganie są współdziedzicami  i współczłonkami jednego Ciała

Słowo „współdziedzicami” nawiązuje do idei ze Starego Testamentu, w myśl której Ziemia Obiecana stanowiła dziedzictwo Izraela, własnością potomków Abrahama. Poganie mogli przyłączyć się do narodu wybranego przyjmując obrzezanie. Paweł dotyka więc tutaj bardzo delikatnej kwestii głosząc, że „narody”, czyli nie judejczycy są członkami Kościoła. Pamiętamy z ostatniego studium ilustrację dotyczącą budowy świątyni jerozolimskiej. Dziedziniec pogan był oddzielony od innych dziedzińców murem, za przekroczenie którego groziła kara śmierci.

wieloraka mądrość Boga dana została za pośrednictwem Kościoła do poznania zwierzchnościom i władzom na niebiosach zgodnie z odwiecznym planem, który związał z Chrystusem Jezusem, naszym Panem

πολυποίκιλοςróżnorodna, wielobarwna

Zwierzchności i władze traktowano w starożytnym Kościele jako aniołów różnych narodów. Jedność Kościoła stanowiła odzwierciedlenie panowania Boga, którego władza przewyższa władzę aniołów i przekracza ziemskie granice.

W Nim mamy śmiały dostęp dzięki ufności nabytej przez wiarę w Niego

Słowo "śmiałość" stosowano w odniesieniu do szczerej rozmowy między przyjaciółmi.

Niektóre tłumaczenia Biblii mówią, że możemy wejść w Jego Obecność, nawiązać z Nim intymna relację. Zaakcentowanie prawdy, że mamy śmiały przystęp do Boga Ojca ma na celu przekonanie słuchaczy, że jesteśmy domownikami naszego Ojca w Niebie. 

 

Źródła:

Nowy Testament. Z języka greckiego przełożył, wprowadzeniem i przypisami opatrzył ks. Remigiusz Popowski SDB, Vocatio.

William Barcaly, List do Efezjan, Warszawa 1981.

Craig S. Keener, Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, Vocatio.