wtorek, 18 stycznia 2022

Tożsamość - Ef 2

TOŻSAMOŚĆ

Ef 2
„1 A także was, choć byliście umarli z powodu przestępstw i grzechów swoich, 2 za
którymi niegdyś poszliście według zasad tego świata, w zgodzie z przywódcą mocy mroku,
ducha działającego teraz wśród synów buntu. 3 Do nich i my wszyscy należeliśmy, gdy
postępowaliśmy według popędów swojego ciała i spełnialiśmy zachcianki ciała i zdrożnych
myśli. Tak z natury byliśmy, jak i cała reszta, dziećmi zasługującymi na gniew. 4 Bóg
jednak, ponieważ bogaty jest w miłosierdzie, dzięki wielkiej swojej miłości, którą nas
pokochał, 5 obdarzył nas, właśnie martwych z powodu przestępstw, życiem we wspólnocie
z Chrystusem – z łaskawości otrzymaliście zbawienie 6 i razem wskrzesił, i razem
posadził na niebiosach w Chrystusie Jezusie, 7 aby w nadchodzących wiekach ukazać
bezmiar bogactwa swojej łaski przez dobroć dla nas w Chrystusie Jezusie. 8 Dzięki tej
łaskawości otrzymaliście zbawienie przez wiarę, a nawet i to nie od was, lecz dar to Boga;
9 nie z racji czynów, aby nikt się nie chełpił. 10 Bo Jego dziełem jesteśmy! Stworzeni
zostaliśmy w Chrystusie Jezusie z myślą o dobrych czynach, które Bóg wcześniej uczynił
możliwymi do wykonania, abyśmy się w nich ćwiczyli. 11 Dlatego pamiętajcie, że wy,
kiedyś poganie co do ciała, nieobrzezanymi nazywani przez tych, którzy siebie nazywają
obrzezanymi z racji obrzezania dokonanego ręką na ciele, 12 że właśnie wy w tamtym
czasie byliście bez Mesjasza, niedopuszczeni do praw obywatelskich Izraela, obcy
względem obietnicy zawartej w przymierzach, nie mający nadziei ani Boga na tym świecie.
13 Teraz natomiast jesteście w Jezusie Chrystusie! Wy niegdyś będący daleko znaleźliście
się blisko dzięki krwi Chrystusa! 14 A On jest naszym pokojem, bo z dwóch uczynił jedno,
zburzył mur rozdzielenia, to jest wrogość, dzięki swojemu ciału 15 i zniósł prawo
nakazowe z jego zarządzeniami, aby wprowadzając pokój, stworzyć w sobie z dwóch
jednego, nowego człowieka 16 i obu pojednać w jednym ciele z Bogiem poprzez krzyż,
usuwając dzięki niemu ową wrogość. 17 Gdy przyszedł, ogłosił pokój wam daleko i pokój
tym blisko, 18 bo za Jego pośrednictwem jedni i drudzy mamy w jednym Duchu dostęp do
Ojca. 19 Tak zatem nie jesteście już cudzoziemcami ani przybłędami, lecz
współobywatelami świętych i należycie do domu Boga. 20 Postawieni zostaliście jako
budowla na fundamencie apostołów i proroków, a jego kamieniem węgielnym jest
Chrystus Jezus! 21 Z Nim zespolona cała budowla wznosi się jako święty przybytek w
Panu. 22 Na Nim i wy rośniecie wspólnie jako budowla, by być mieszkaniem Boga dzięki
Duchowi.”

Mam nadzieję, że odnieśliśmy duchowy pożytek z zadania domowego.
ZADANIE – przeczytam kilka razy w 1 osobie i będę przyjmować łaskę płynącą z tej
prawdy:
Ef 1, 3-14:
3 Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa! On w niebiosach mnie (nas)
pobłogosławił wszelkim duchowym błogosławieństwem w Chrystusie 4 zgodnie ze swoim
wybraniem mnie (nas) w Nim przed założeniem świata, abym (abyśmy) dzięki miłości był/była
(byli) przy Nim, święta/święty (święci) i nieskalana/nieskalany (nieskalani)! On mnie (nas)
wyznaczył do swojego usynowienia przez Jezusa Chrystusa – zgodnie z upodobaniem swej woli –
abym (abyśmy) wychwalała/wychwalał (wychwalali) wspaniałość Jego łaskawości, którą mi
(nam) okazał w Umiłowanym. W Nim mam (mamy) przez Jego krew odkupienie, odpuszczenie
grzechów, zgodnie z bogactwem Jego łaski, którą hojnie mnie (nas) obdarzył wraz z całą mądrością
i zrozumieniem, bo pozwolił mi (nam) poznać tajemnicę swej woli zgodnie ze swoim
upodobaniem, które na Nim oparł w planie doprowadzenia czasów do pełni, aby wszystko zebrać w
Chrystusie – w Nim wszystko, co na niebiosach i co na ziemi! 13 W Nim także
otrzymałam/otrzymałem (otrzymaliśmy) dziedzictwo jako ta/ten (ci), która/który (którzy)
zgodnie z zamierzeniem Tego, który przeprowadza wszystko według postanowienia swojej woli,
przeznaczona/przeznaczony (przeznaczeni) zostałam/zostałem (zostali) do tego, aby być
pochwałą Jego majestatu, jeśli nadzieję mam (mamy) opartą na Chrystusie. W Nim i ja (wy), skoro
usłyszałam/usłyszałem (usłyszeliście) słowo prawdy, ewangelię o zbawieniu swoim (waszym), i
skoro na Nim oparłam/oparłem (oparliście) swoją wiarę, oznaczona/oznaczony (oznaczeni)
zostałam/zostałem (zostaliście) pieczęcią obiecanego Ducha Świętego, który jest poręką mojego
(naszego) dziedzictwa, dla odkupienia z nabytymi, ku chwale Jego majestatu…
Dzisiaj kontynuujemy nasze rozważanie Listu do Efezjan. Otwórzcie proszę Słowo Boże
na drugim rozdziale Listu do Efezjan.
Craig S. Keener w swoim „Komentarzu historyczno-kulturowym do Nowego Testamentu”
mówi, że apostoł Paweł pisze ten list z więzienia, ponieważ został niesłusznie oskarżony o
wprowadzenie pogan do świątyni w Jerozolimie. W tamtych czasach, za przekroczenie
muru oddzielającego Dziedziniec Pogan groziły surowe konsekwencje, łącznie z karą
śmierci. William Barclay w „Liście do Efezjan” stwierdza, że obszar świątyni składał się z
kilku dziedzińców, które kolejno, umiejscowione były coraz wyżej dochodząc w ten sposób
do Miejsca Świętego. Pierwszy, zewnętrzny dziedziniec, powyżej którego znajdował się
Dziedziniec Kobiet, to był właśnie Dziedziniec Pogan. Miał około 1,3 m wysokości.
Posiadał on bramy, na których widniały napisy w języku greckim i łacińskim mówiące, że
poganin, który odważy się przejść poza tę ścianę, wydaje na siebie wyrok śmierci.
Powyżej, znajdował się Dziedziniec Kobiet, dalej był Dziedziniec Izraelitów, nad nimi

Dziedziniec Kapłanów w bezpośrednim sąsiedztwie Miejsca Świętego. Paweł mówiąc o
murze rozdzielenia, wrogości w wersecie 14 nawiązuje właśnie do stylu
architektonicznego świątyni jerozolimskiej: 14 A On jest naszym pokojem, bo z dwóch
uczynił jedno, zburzył mur rozdzielenia, to jest wrogość, dzięki swojemu ciału 15 i zniósł
prawo nakazowe z jego zarządzeniami, aby wprowadzając pokój, stworzyć w sobie z
dwóch jednego, nowego człowieka 16 i obu pojednać w jednym ciele z Bogiem poprzez
krzyż, usuwając dzięki niemu ową wrogość. Dzięki ofierze Jezusa możemy cieszyć się
pokojem z Bogiem oraz między sobą. Co więcej, możemy mieć dostęp do Ojca w Duchu
Świętym. Mamy przynależność! Możemy korzystać z przywileju nowej tożsamości dzięki
krwi Jezusa:
19 Tak zatem nie jesteście już cudzoziemcami ani przybłędami, lecz współobywatelami
świętych i należycie do domu Boga.
Tutaj pojawia się pytanie o cel nowego życia. Co to dla nas oznacza?
1 A także was, choć byliście umarli z powodu przestępstw i grzechów swoich, 2 za którymi
niegdyś poszliście według zasad tego świata, w zgodzie z przywódcą mocy mroku, ducha
działającego teraz wśród synów buntu. 3 Do nich i my wszyscy należeliśmy, gdy
postępowaliśmy według popędów swojego ciała i spełnialiśmy zachcianki ciała i zdrożnych
myśli. Tak z natury byliśmy, jak i cała reszta, dziećmi zasługującymi na gniew.
Według W. Barclaya, grecki odpowiednik słowa grzech to hamartia. Oznacza dosłownie:
chybienie celu. Kiedy wypuszczało się strzałę z łuku i ona nie trafiała do celu, to używało
się określenia hamartia. Ominięcie celu życiowego, nietrafienie do celu, rozminięcie się z
Bożym zamysłem dla naszego życia, z tym, kim moglibyśmy się stać to hamartia. Drugim
pojęciem użytym w Liście jest paraptoma. Oznacza ono: potknięcie, poślizg, upadek. Ono
także odzwierciedla sytuację, w której człowiek rozmija się z autentycznym celem. Nasz
cel jest osiągalny dzięki łasce Bożej i nie musimy błąkać się, gdzieś się gubić, tracić
orientację, krążyć, nadkładać drogi, popełniać błędy z dezorientacji. Jest inna możliwość –
możemy dać się prowadzić Duchowi Świętemu:
10 Bo Jego dziełem jesteśmy! Stworzeni zostaliśmy w Chrystusie Jezusie z myślą o
dobrych czynach, które Bóg wcześniej uczynił możliwymi do wykonania, abyśmy się w
nich ćwiczyli.
To jest ogromny przywilej, dać się prowadzić Duchowi Świętemu, wzrastać poprzez
spełnianie zadań wyznaczonych przez Ojca i dzięki temu mieć poczucie, że nasze życie
nie jest chybione, że trafiamy do Bożego celu żyjąc zgodnie z Jego planem, który dla nas
od wieków przygotował. Otwórzmy się na odkrywanie Bożego planu dla naszego życia
nasłuchując Jego Głosu, poznając Jego zamiary względem nas.

Źródła:
Nowy Testament. Z języka greckiego przełożył, wprowadzeniem i przypisami opatrzył ks. Remigiusz
Popowski SDB, Vocatio.
William Barcaly, List do Efezjan, Warszawa 1981.
Craig S. Keener, Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, Vocatio.

1 komentarz:

  1. Harrah's Las Vegas Hotel and Casino - MapYRO
    Find Harrah's Las Vegas Hotel and 문경 출장샵 Casino, 밀양 출장샵 Las Vegas, Nevada, United 김포 출장마사지 States, ratings, photos, prices, 부천 출장마사지 expert 충주 출장안마 advice, traveler reviews and tips,

    OdpowiedzUsuń